🎥 فیلمی از حرکت ستون تجهیزات نظامی نیروهای مسلح جمهوری باکو در جهت مرز با ارمنستان

104


🎥 فیلمی از حرکت ستون تجهیزات نظامی نیروهای مسلح جمهوری باکو در جهت مرز با ارمنستان


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY