📜🕯🖋 زمانی که هنوز:

66


📜🕯🖋 زمانی که هنوز:


_ بساط قبیله‌گرایی و تُرک و تُرک‌بازی در آناتولی و ایران راه نیفتاده بود

_ زبان پارسی، زبان دیوانی و ادبی دولت عثمانی بود

_ جشن نوروز به «عید اوغوز» تبدیل نشده بود

✅ وحید بهمن/ جم سلطان، پسر سلطان محمد دوم عثمانی دیوان شعر پارسی خویش را با ستایش «نوروز» آغاز می‌کرد

🔸 رونویسی دو بیت اول:

رسید مژده نوروز شد عیان سبزه
ز روضه‌های جنان می‌دهد نشان سبزه
ز جویبار طلب کن نوید آب حیات
ز غیب ساقیش آمد چو خضرسان سبزه

🔸 توضیح تصویر: نسخه‌ای خطی از دیوان جم سلطان، پسر سلطان محمد دوم عثمانی، کتابخانه فاتح، شماره: ۳۷۹۴

🔸 نوروزتان پیروز بزرگواران

🆔 @vahidbahman1