🔵 حمایت و استقبال پان ترکیست ها از حزب بعث صدام حسین در حمله به ایران

94


🔵 حمایت و استقبال پان ترکیست ها از حزب بعث صدام حسین در حمله به ایران


💢 زهتابی در کنفراس 1354 بغداد: «من به نام دوازه میلیون ترک در ایران به این کنفرانس که علیه تجاوزات ایران نسبت به عراق منعقد گردیده است، درود می فرستم. اگر به ایران حمله کنید، ترکهای ایران استقبال خواهند کرد !!

@iranarmeniafriendship