⭕️ دروغ‌پراکنی و ایرانستیزی رژیم صهیونیستی علی‌اف ادامه دارد.

23

⭕️ دروغ‌پراکنی و ایرانستیزی رژیم صهیونیستی علی‌اف ادامه دارد.


❗️وزارت امور خارجه آذربایجان: امروز برادری ایران و ارمنستان به عنوان یک تهدید برای کل منطقه باقی مانده است.

🇮🇷 تهدیدات ایران هرگز نمی تواند آذربایجان
را بترساند. با وجود حمایت نظامی ارسالی از ایران به ارمنستان، ارتش آذربایجان در سال 2020 ارتش متجاوز ارمنستان را شکست داد.

از این پس از هرگونه تجاوز و تحریک به آذربایجان قاطعانه جلوگیری خواهد شد.

https://t.me/mutaliatazerb