⭕️تحلیلی بر بیانیه وزارت متجاسرین باکو:

55

⭕️تحلیلی بر بیانیه وزارت متجاسرین باکو:


از امروز جمهوری باکو به «دولت متخاصم» تغییر وضعیت داده است

«لحن بیانیه از جمله تروریست نامیدن حکومت ایران، نشان میدهد که رژیم باکو تا جایی که به امنیت ملی ایران مربوط میشود به «دولت متخاصم» تغییر وضعیت داده است».

▫️در باب لحن و ادبیات استفاده شده از سوی وزارت به اصطلاح دفاع باکو باید در نظر داشت، این بیانیه یک روز پس از گشایش سفارت باکو در اسرائیل و بیانیه اسراییلی ها در خصوص مقابله مشترک با تهدید ایران صادر شده است.

▫️در این بیانیه، تلاش شده است تا تاکید شود که متجاسرین باکو در جنگ ۴۴ روزه به تنهایی جنگیده اند اما همگان میدانند که در این نبرد نابرابر ترکیه، پاکستان، اسراییل و تکفیری ها در کنار ردیف نیروهای وزارت کشور یا وزارت متجاسرین حضور داشته اند.

▫️وزارت متجاسرین باکو مدعی است که اکنون هیچ نیروی نظامی خارجی در قلمرو این حکومت حضور ندارد اما همگان میدانند که دستکم حضور نیروهای نظامی ترکیه که شمار آنها تا ۹٠٠٠ برآورد میشود در قلمرو باکو و نخجوان حضور رسمی دارند. علاوه بر آن حضور مستشاری و اطلاعاتی اسراییل نیز آشکار است.

▫️لحن بیانیه از جمله تروریست نامیدن حکومت ایران، نشان میدهد که رژیم باکو تا جایی که به امنیت ملی ایران مربوط میشود به «دولت متخاصم» تغییر وضعیت داده است».
▫️از نظر بین المللی، تروریست نامیدن تمامت یک کشور، حکومت یا دولت به این معنی است که حکومت مدعی حق هر نوع اقدام نظامی، امنیتی و سیاسی را اعم از تجاوز به خاک، همکاری با متجاوزین، دادن پایگاه نظامی و ایستگاه جاسوسی را مجاز و مشروع میداند.
▫️صدور این بیانیه پس از اظهار نظر مقامات اسرائیلی در خصوص اتخاد سیاست مشترک با باکو جهت مقابله با ایران معنا دار است.

▫️متن بیانیه متجاسرین فرقه علی اف👇
https://t.me/ir_Azariha/16575