📽 فاضل مصطفی در برنامه تلویزیونی:

74


📽 فاضل مصطفی در برنامه تلویزیونی:


کشوری به نام آذربایجان در طول تاریخ وجود خارجی نداشته است. محمدامین رسولزاده بود که این نام را اولین بار برای شمال ارس انتخاب کرد.

▫️وزارت خارجه باکو ادعا میکند ردپایی از ایران در ترور فاضل مصطفی پیدا کرده است. ولی عقاید فاضل مصطفی در حوزه تاریخ نشان میدهد که اتفاقا مافیای علی اف🏴‍☠ انگیزه زیادی برای حذف وی داشته اند.
🆔 @IR_Azariha