📽چرا علی اف نمیتواند نام کشورش را روی نقشه صد سال پیش پیدا کند؟

46


📽چرا علی اف نمیتواند نام کشورش را روی نقشه صد سال پیش پیدا کند؟


اگر کسی از شما معنی کشور جعلی یا Artificial state را پرسید، این فیلم چند ثانیه‌ای را نشان بدهید.

🆔 @IR_Azariha