سرگیس هوانیسیان به عنوان رئیس سازمان امنیت کشور منصوب شد

121


با تصمیم نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری، سرگیس هوانیسیان به عنوان رئیس سازمان امنیت کشور منصوب شد. به گزارش «ارمنپرس»، این تصمیم در سایت دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

بر اساس این تصمیم، “با هدایت ماده 15.1، بخش 2 قانون جمهوری ارمنستان “در مورد تضمین امنیت افراد مشمول حمایت ویژه دولتی”، سارگیس هوانیسیان به عنوان رئیس سرویس امنیت دولتی جمهوری ارمنستان منصوب شد. می خواند.

Source link