نتایج اولیه سرشماری در ارمنستان منتشر شد. جمعیت ارمنستان چقدر است؟

88


کمیته آماری نتایج اولیه سرشماری انجام شده در ارمنستان را منتشر کرد. بر اساس سرشماری، تا 13 اکتبر 2022، جمعیت دائمی ارمنستان 2 میلیون و 928 هزار و 914 نفر و جمعیت فعلی آن 2 میلیون و 638 هزار و 917 نفر بوده است.

Source link