جستجوی زابل یسایان … مصاحبه با نانور کبرانیان

9


نوشته نورا ووسبیگیان 1. ممکن است کمی در مورد پیدایش این کتاب به من بگویید؟ گفتن اینکه چه زمانی ایده ها در ابتدا جوانه زدند، به نوعی دشوار است. تا کجاSource link