گزارش تصویری از مهمانان حاضر در غرفه بنیاد سعدی در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

15


گزارش تصویری از مهمانان حاضر در غرفه بنیاد سعدی در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران


https://www.instagram.com/p/CsV2aGGKwDX/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==