📽ببینید: فیلم منتشر شده از وضعیت روحی و جسمی احمد اوبالی پس از برخورد با اجسام سخت

68


📽ببینید: فیلم منتشر شده از وضعیت روحی و جسمی احمد اوبالی پس از برخورد با اجسام سخت


🆔 @Ir_Azariha