اولین عکس های سیلو بارکوا با اولین فرزندش، با نقوش هندی – اخبار ارمنستان

25

ماه ها پیش اولین فرزند سیلو بارکوا به دنیا آمد و این بازیگر با انتشار مجموعه عکس هایی با نقوش هندی برای اولین بار چهره فرزند اول را به نمایش گذاشت.

این بازیگر در کنار عکس ها احساسات خود را در دوران بارداری و زایمان به اشتراک گذاشته است.

Source link