روسیه با پیروی از ایران، سرکنسولگری خود را در قافان ارمنستان افتتاح خواهد کرد.

46

روسیه با پیروی از ایران، سرکنسولگری خود را در قافان ارمنستان افتتاح خواهد کرد.


مرکز مطالعات آذربایجان