🇮🇱🇦🇿 رئیس جمهور رژیم صهیونسیتی به آذربایجان می آید.

43


🇮🇱🇦🇿 رئیس جمهور رژیم صهیونسیتی به آذربایجان می آید.


اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور رژیم صهیونسیتی در روزهای 30 و 31 می به آذربایجان سفر خواهد کرد.

هرتزوگ را همسرش میخال، وزیر بهداشت و کشور موشه آربل از حزب شاس همراهی می کنند.

مرکز مطالعات آذربایجان