چند سال پیش این روزها در شوشی بودیم، امروز حتی شوشی نداریم.» سیروشو – اخبار ارمنستان

100


سیروشو خواننده با انتشار عکس هایی از آرتساخ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «چند سال پیش این روزها در شوشی بودیم. قبل از سخنرانی به جدردوز رفتیم، ساکت نشستیم و سعی کردیم قدر داشته هایمان را بدانیم. امروز ما حتی شوشی نداریم، اما وجود داریم و با کارمان سعی می کنیم آنچه را که دیدیم و در قلبمان نگه داشتیم به دنیا منتقل کنیم: طبیعت، عشق. در حال حاضر، ارمنی خود را در یکی از بزرگترین نمایشگاه های جهان عرضه می کنیم. ما شکسته نیستیم، برعکس، هدفمندتر و قوی تر هستیم.”

Source link