کارن واردانیان به مناسبت اول ژوئن 115 میلیون درام به خانواده های ذینفع دارای کودکان بی سرپرست در ایروان کمک کرد.

68


461 خانواده ذینفع با کودکان یتیم یک طرفه و دو طرفه زیر 18 سال در ایروان وجود دارد. کارن وردانیان نیکوکار به مناسبت اول ژوئن روز جهانی کودک به تمامی خانواده های دارای فرزند بی سرپرست ثبت نام شده در پایتخت 250 هزار تومان کمک مالی کرد. اعتبار کل پروژه 115 میلیون تومان بوده است.

Source link