تعدادی از شرکت های بازرگانی ایجوان و دیلیجان از پرداخت مالیات بیش از 501 میلیون تومان اجتناب کردند.

65

جامعه

تعدادی از شرکت های بازرگانی ایجوان و دیلیجان از پرداخت مالیات بیش از 501 میلیون تومان اجتناب کردند.

در جریان تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری در اداره اصلی رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاچاق شرکت “نور زوک” اس پی در مورد عدم پرداخت مالیات به خصوص مقادیر زیادی، داده های واقعی به دست آمد که طی سال های 1390-1390 A.G در سال 2023 از طریق 5 شرکت SP و 1 کارآفرین انفرادی به تجارت خرده فروشی خواربار و کالاهای اقتصادی در فروشگاه های فعال در شهرستان های ایجوان و دیلیجان منطقه تاووش مشغول بوده و به عنوان شخصی که در واقع مدیریت فعالیت های آن مؤدیان مالیاتی، مؤسسان و مدیران شرکت را بر عهده دارد. نامبرده اس اس، ح.ک.، ل. با توافق قبلی الف.، س.ح.، ذیحساب ن.م. و م.ا.مشخص و داده های مخدوش را در محاسبات مالیاتی وارد کردند.

برای تحقق قصد مجرمانه، درآمد فروشگاه ها را مخفی کنید و در عین حال گردش مالی واقعی را در سال 2021 کنترل کنید. از 17 مارس تا 2023 از جمله در 20 فوریه، A.K V.S.، مالک “Actrade-Soft” LLC را درگیر کرد که در بخش نرم افزار فعالیت می کند. اخیراً برنامه معاملاتی “1C” را در فروشگاه های شرکت ها و کارآفرینان انفرادی اجرا کرد که آدرس ثبت نام خود را با سیستم سرور الکترونیکی پنهان شده در زیرزمین خانه ترکیب کرده و به آن سرویس می داد.

در نتیجه اجرای برنامه معاملاتی «1C» و سامانه سرور الکترونیکی پیاده‌سازی شده در فروشگاه‌ها، داده‌های گردش مالی واقعی 5 شرکت سهامی و یک شرکت سهامی خاص در سامانه سرور الکترونیک انباشته شد و بخشی از آن. از فروش انجام شده توسط مودیان مذکور مخفی شده و به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است. از همین سیستم سرور، داده‌های مربوط به تیراژ پنهان شده توسط شرکت “New Zovk” SP نیز پیدا شد.

به این ترتیب که A.K با کمک V.S. با استفاده از نرم افزاری که در بالا توضیح داده شد، در مدت تعیین شده، A.K., L.A., S.H., N.M. و با توافق قبلی با MA، برخلاف تعدادی از الزامات قانون مالیات جمهوری، گردش واقعی فروش تجار فوق را مخفی کرده و داده های مخدوش را در محاسبات مالیاتی شرکت ها و کارآفرینان انفرادی درج کرده تا از پرداخت مالیات 501701858 تومانی خودداری کنند.

با استناد به مدارک کافی به دست آمده در جریان دادرسی کیفری، دادخواست هایی از سوی مرجع مجری رسیدگی به ع.ک و 5 نفر فوق الذکر موضوع ماده 290 جزء 3، 1 و 2 به دادستان ناظر تقدیم شد.

مبنی بر شروع تعقیب کیفری عمومی که مورد رضایت قرار گرفت و متخلفان متهم شدند.

ع.ک و 4 متهم دیگر به عنوان اقدام پیشگیرانه بازداشت و یک نفر نیز ممنوع الغیبت شد.

تحقیقات ادامه دارد.

اطلاع. متهم به ارتکاب جرم تا زمانی که تقصیر وی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با حکم دادگاه لازم الاجرا ثابت نشود بی گناه محسوب می شود.

کمیته تحقیق و تفحص RA

Source link