آذربایجان برای اولین بار به نشستی که در قالب «ناتو و شرکا» برگزار می‌شود، دعوت شد.

56

آذربایجان برای اولین بار به نشستی که در قالب «ناتو و شرکا» برگزار می‌شود، دعوت شد.


مرکز مطالعات آذربایجان