در این رزمایش که در پایگاه نظامی آمریکا در هوهنفلس آلمان برگزار شد، پزشکان نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز شرکت می کنند.

27


هیئتی به سرپرستی معاون وزیر دفاع جمهوری ارمنستان، آرمان سرکیسیان، از بیمارستان سیار صحرایی دپارتمان پزشکی نظامی نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان، شرکت کننده در رزمایش نظامی چندملیتی “شمشیر ادغام شده-2023” که در محل برگزاری این رزمایش برگزار شد، بازدید کرد. به گفته وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، پایگاه نظامی آمریکا در شهر هوهنفلس در جمهوری فدرال آلمان واقع شده است.

سازمان دهندگان آمریکایی در این بازدید ایده برگزاری رزمایش نظامی، اقدامات انجام شده، روند برگزاری رزمایش و سازماندهی تعامل را به هیئت ارائه کردند.

این هیئت در دوره توسعه بیمارستان حضور داشتند، با کارهای در حال انجام، روند برگزاری تمرینات، شرایط، گفتگو و تشویق کادر درمانی شرکت کننده در تمرینات حضور یافتند.

در پایان این بازدید، موضوعات مربوط به همکاری های بیشتر با طرف آمریکایی رزمایش مورد بحث و توافق قرار گرفت.

هم برگزارکنندگان رزمایش نظامی و هم سایر کشورهای شرکت کننده از آمادگی بیمارستان صحرایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، توانایی واکنش و اقدام سریع در شرایط مختلف و همچنین سطح آموزش فردی و حرفه ای بودن کارکنان بسیار قدردانی کردند. “

Source link