#ایرانیان_ارمنستان

17


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ اطلاعیه سوم «سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مجتمع شهید فهمیده ارمنستان-ایروان» سرویس دانش آموزان

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia