#ایرانیان_ارمنستان

25


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ اطلاعیه یکم «سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مجتمع شهید فهمیده ارمنستان-ایروان»

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia