#ایرانیان_ارمنستان

28


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ ناکامی #باکو در ایجاد کریدور زنگزور به علت مخالفت قاطع ایران باعث شده، رسانه‌های #باکو خواستار ایجاد ۴دهانه پل روی ارس برای ایجاد جاده و راه آهن از #نخجوان تا باکو از ایران شوند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia