کمیته گردشگری RA یک مسابقه کمک هزینه اعلام می کند: حمایت …

12


🌐کمیته گردشگری وزارت آموزش و پرورش جمهوری ارمنستان یک مسابقه کمک هزینه را اعلام می کند:
حمایت از طرح های کسب و کار گردشگری ( جلد: 12/4-23zb)

🔗 https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=9299841

📌: درخواست های شرکت در مسابقه باید به صورت الکترونیکی ارسال شود: الکترونیک آرمپس (www.armeps.am) از طریق سامانه تا ساعت 17 پانزدهمین روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه.

🖇️گشایش پیشنهادات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آرمپس ساعت 12:00 روز شانزدهم از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود.

📱 برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 011597157 تماس بگیرید.


View Source