“مردم قوی من از آرتساخ”. پانچ از ارامنه آرتساخ حمایت کرد – اخبار ارمنستان

44


کمدین تارون ایسپریان با نام مستعار پونچ در صفحه اینستاگرام خود مرتباً در مورد وضعیت آرتساخ صحبت می کند و در بخش “استوری” صفحه اینستاگرام خود از ارمنی های آرتساخ حمایت می کند: “مردم قوی من در آرتساخ. هیچکس نباید نیرویی را که هیچکس جز تو ندارد در تو بشکند. از این آشفتگی بگذریم تنظیم مجدد خواهد کرد. و موفقیت های زیادی در زندگی خود خواهید داشت. من مطمئن هستم. و در مسیر آن زندگی، افراد مخلص و فداکار را در کنار خود خواهید دید. که تو را دوست ندارد و در کنارت محو نمی شود. و عشق به تو، از طرف من.”

Source link