📸رسالت تاریخی ایران در قفقاز، جلوگیری از احداث کریدور جعلی زنگزور است.

44


📸رسالت تاریخی ایران در قفقاز، جلوگیری از احداث کریدور جعلی زنگزور است.


🆔 @IR_Azariha